KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN BİLGİLENDİRME ve ONAY METNİ

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda şirketimiz tarafından, çağrı merkezi, internet sitesi, sigorta aracıları, bankalar ve kredi kuruluşları, resmi kurumlar, eksperler, anlaşmalı tamirhaneler, hasar tahkikat görevlileri, diğer 3. Kişiler, bilirkişiler ve bunlarla sınırlı olmayan tüm çözüm ortaklarımız aracılığıyla vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir.

Çakıroğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) olarak; “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin ve özel nitelikli verilerinizin hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Veriler, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede, otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, sınıflandırılabilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.
• Kimlik Verisi: Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti
• İletişim Verisi: Telefonu, E-postası, Adresi
• Çalışma Verisi: Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, eğitim durumu, tecrübe
• Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, araç fotoğrafları
• Sağlık Verisi: Sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, boy-kilo bilgileri
• Diğer: Kampanya ve indirimlere özel veriler

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. Bu bilgilendirme metnine ilişkin “KVKK Bilgilendirme ve onay metnini okudum ve anladım.” kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle kişisel ve özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olacaksınız; • Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek

• Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek
• Poliçe oluşturulması
• Poliçe oluşturulması için sigorta şirketlerine evrak iletilerek sizlere en uygun teklifin hazırlanması
• Poliçelerdeki mevcut verilerin güncellenmesi
• Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi
• Satış yapılması
• Müşteri destek sürecinde Şirket çalışanları ile yapılan çağrıların kaydedilmesi, kaydedilen bu çağrılar çerçevesinde sigortalı/sigorta ettiren şikayet yönetiminin yapılması ve Şirket çalışanlarına eğitim verilmesi
• Sigortalı/sigorta ettiren memnuniyetlerinin takibi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Özellikle bize yaptığınız veya tarafımızdan size yapılan aramalarda kesinlikle gerekmedikçe ve/veya kanuni bir zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz. Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir. Bu madde tahtındaki taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel ve özel nitelikli verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa üçüncü kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Yukarıda belirtilen kişisel ve özel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır.
• Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
• Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.
• Kişisel verilerinizi Sosyal Medya Ajansları, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.